Profil spoločnosti.


Zaoberáme sa vypracovaním urbanistických a architektonických štúdií, pred projektovou prípravou stavieb, komplexnou projektovou prípravou stavieb pre bývanie, administratívu, obchod, hotelové ubytovanie, projektovaním interiérov, inžinierskou činnosťou, obchodným zastúpením investorov na Slovensku.

Naše motto.


Naša kreativita je umením, ktoré premení vaše vízie na realitu.

Mátezáujem?


Kontaktujte nás

História


Architektonický ateliér AMŠ Partners spol. s r.o. založil v auguste 2004 Ing. arch. Marian Šovčík, CSc., ktorý predtým pôsobil ako autorizovaný architekt v slobodnom povolaní. Do toho času sa podieľal na spracovaní viac ako 50 projektoch, štúdií a súťažných návrhov, z toho viac ako 20 je zrealizovaných, nielen ako generálny projektant, ale aj ako ich autor a spoluautor.

V roku 2004 založil v Banskej Bystrici architektonický ateliér pod názvom AMŠ Partners, spol. s r.o. Začal spolupracovať s architektom Ing. arch. Pavlom Zárišom a na spoluprácu oslovil aj úspešného slovenského architekta Doc. Ing. arch. Branislava Somoru, PhD, Ing. Ida Gregorová, Ing. Karol Zaremba, Ing. Filip Šovčík Ing. Zuzana Hážiková, Ing. Janka Lepényová. Pre činnosť firmy sú však veľkým prínosom aj mladí architekti: Ing. arch. Juraj Šesták, Ing. arch. Martin Brida, Ing. arch. Simona Šovčíková. Ateliér počas svojej činnosti spolupracoval so špičkovými odborníkmi slovenského urbanizmu ako sú prof. Tibor Alexy a prof. Filip Trnukus. Externými spolupracovníkmi ateliéru sú aj mnohé významné špecializované firmy z Bratislavy, Banskej Bystrice, Košíc a Trnavy.

Medzi významných domácich investorov a dodávateľov, s ktorými firma AMŠ Partners, spol. s r.o. spolupracovala patrí Tatry Mountain Resorts, a.s., J&T Real Estate, a.s., J&T Travel Estate, a.s., Europa Shopping Center, a.s., Europa Business Center, a.s., VAV Invest, s.r.o., Železiarne Podbrezová, a.s., ING Real Estate Central Europe, s.r.o., ESIN Grup, s. r.o. Rímsko-katolícky biskupský úrad – Biskupstvo Banská Bystrica, Glaverbel Trenglav, s.r.o., Trenčín, Mesto Banská Bystrica, Mesto Brezno, Mesto Dudince, Mesto Kremnica, Hornex, a.s.

Medzi zahraničných investorov, s ktorými ateliér spolupracoval patrí spoločnosť LIDL. V roku 2006 ateliér vyhral súťaž pre zahraničného investora Lettestone Emerging Europe Fund (LEEF) na spracovanie projektovej dokumentácie Bytového komplexu Pršianska terasa v Banskej Bystrici a v roku 2007 súťaž pre domáceho investora na spracovanie projektovej dokumentácie Rekreačného areálu v Brezinkách.

Kolektív


Okrem projekčnej činnosti niektorí členovia ateliéru pôsobia aj v rámci vysokoškolského pedagogicko-výskumného procesu a doktorandského štúdia.

  • Ing. arch. Marian Šovčík, CSc.
  • Ing. arch. Pavel Záriš
  • Ing. arch. Juraj Šesták
  • Ing. arch. Martin Brida
  • Ing. arch. Simona Šovčíková
  • Ing. Ida Gregorová
  • Ing. Karol Zaremba
  • Ing. Zuzana Hažíková
  • Ing. Janka Lepényová
  • Ing. Filip Šovčík

Ing arch. Marian Šovčík, CSc.


Ing arch. Marian Šovčík, CSc., autorizovaný architekt SKA je absolventom Fakulty architektúry, Slovenskej technickej univerzity (SVŠT) v Bratislave. V rokoch 1982-1987 absolvoval doktorandské štúdium na tému Intenzifikácia urbánnych štruktúr. Od ukončenia vysokoškolského štúdia pôsobí nielen v praxi ale aj v rámci pedagogického a vedecko-výskumného procesu.

V rokoch 1974-1994 pôsobil na Útvare hlavného architekta Mesta Banská Bystrica ako špecialista pre urbanizmus a územné plánovanie a zástupca riaditeľa. V rokoch 1994-1999 vykonával funkciu vedúceho oddelenia územného rozvoja Mesta Banská Bystrica. V roku 1999 absolvoval v Anglicku tréningový projekt s názvom Plánovanie rozvoja miest a obcí (Planning for Community development).

V rámci pedagogického procesu pôsobil v rokoch 1998-2005 ako vysokoškolský pedagóg na Ekonomickej fakulte a Prírodovedeckej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde prednášal predmet Vývoj stavby miest a územné plánovanie.

Od roku   2007 do súčasnosti prednáša na zahraničnej súkromnej vysokej škole Bankový inštitút vysoká škola Praha, ktorá má svoje detašované pracovisko v Banskej Bystrici.

V roku 2003 sa v rámci Projektu VEGA zúčastnil na riešení výskumnej úlohy Námestie – priestorový fenomén mestskej štruktúry.

Pôsobil aj v akademických funkciách, ako Člen vedeckej rady Fakulty architektúry SVŠT v Bratislave, ale aj vo verejných funkciách ako člen Redakčnej rady časopisu Projekt, člen poradnej skupiny pre Projekt Pomoc pri reformách miestnej samosprávy a člen koordinačného, poradného a iniciatívneho orgánu pre oblasť životné prostredie Program Zdravé mesto Banská Bystrica.

V roku 1995 získal za stavbu Polyfunkčný dom Arkádia, Banská Bystrica Čestné uznanie v súťaži Stavba roka.

Ing. arch. Pavel Záriš


Ing. arch. Pavel Záriš, autorizovaný architekt SKA je absolventom Fakulty architektúry, Slovenskej technickej univerzity (SVŠT) v Bratislave. Po ukončení školy pôsobil v praxi.

V rokoch 1988-98 pracoval v Správe NAPANT-u Banská Bystrica ako vedúci oddelenia starostlivosti o krajinu, kde sa špecializoval na ochrannú tvorbu krajiny.

V rokoch 1994 a 1996 absolvoval školenia v Anglicku z oblasti tvorby a ochrany krajiny. Spolupracoval na tvorbe Veľkého územného celku Nízke Tatry, na Programe starostlivosti o Národný park Nízke Tatry, na oponentúre Územného plánu Národného parku Nízke Tatry a územných plánov obcí regiónu Nízke Tatry.

Partneri